Vyjadrenie pátra Leopolda JABLONSKÉHO k tzv. okultným ružencom | Správy Výveska | Scoop.it

 


"Mnohí priatelia sa ma pýtali na názor k tejto problematike.
Po preštudovaní, inkriminovaných symbolov, ktoré sú označované ako okultné napr. had obtočený okolo križa a 4 slnká. Z ohľadom na biblickú a liturgickú symboliku Cirkvi sa v krátkosti vyjadrím takto:

Symbol hada v kresťanstve: Ohnivý had Nm 21,7 je symbolom záchrany a predobrazom ukrižovaného Krista (Jn 3,14). Had je iste ambivalentný symbol, keďže stále pripomína aj povestného hada z raja, ktorý je symbolom diabla. Sv. Amróz, milánsky biskup, hovorí o ukrižovanom Kristovi ako o hadovi zavesenom na drevo ("serpens in ligno suspensus.") Odvolávajúc sa práve na vyššie uvedený text Nm 21,7. Biskupi východnej Cirkvi, zvlášť byzanskí a koptskí, nosili na svojej berle dva hady, ako symbol múdrosti s ktorou mali spravovať svoje spoločenstvo. 


Symbol slnka: Kristus sám používal slnko ako obraz Božej lásky, ktorá obopína dobrých aj zlých (Mt 5,45). "Spravodlivý, ktorí nasledujú Krista, budú ako slnko v kráľovstve svojho Otca." (Mt 13,43)Pri Ježišovej smrti sa zatmelo slnko ako symbol smrti pravého Slnka, ktorým je on. Prvotná Cirkev prepožičala antickému dňu slnka nový obah tým, že ho dala do súvislosti so vzkriesením. Nedeľa sa tak stala dňom Pána. Kresťania sa od najstarších dôb modlili obrátení k výchádzajúcemu slnku a kostoly boli až do novoveku orientované na východ. Odkiaľ výchadza Svetlo sveta symnolizované slnkom. Pamiatka Ježišovho narodenia bola niekedy v polovici 4. st. presunutá na 25.12, aby tak boli potlačené kultické slávnosti rímskeho boha slnka Sol invictus, ktoré pripadali na tento deň. Na karolínskych miniatúrach, sa vedľa symbolov kríža objavuje postava boha Sol, ktorý si zakrýva hlavu od hanby pred ukrižovaním pravého Snka. Nikto tieto kríže neoznačil za okultné

Mnohé kresťanské symboly sú ambivaletné a samotná Biblia ako aj tradicia starobylých Cirkví ich používa s veľkou slobodou, dávajúc im nový význam. 


Preto sa prikláňam k názoru, nevidiať diabla za každým rohom. Pánova je totiž zem aj všetko čo ju napĺňa."