Modlitba uzdravenia-oslobodenia

 

 

Modlitba za uzdravenie

1. časť

Úvod k modlitbe:

Modliť sa za uzdravenie je nielen výzvou Panny Márie – Matky Ježiša Krista a Matky všetkých národov – ako si to žiadala v Medjugorí (a na iných miestach zjavení), ale aj pozvaním samotným Ježišom Kristom a našim Pánom, ktorý ako Boh Stvoriteľ – v jednote s Božskou Osobou Otca a Ducha Svätého posiela svojich Svätých k ľuďom, a aby tak zjavil svoju svätú vôľu.

Takto napĺňa ľudské srdcia svojim Pokojom, ktoré dáva plnosť radosti a to nie len zo samotného poznania Božej vôle, ktoré má s nami, ale aj

 z uskutočňovania týchto posolstiev, ktoré sú súčasťou Božieho plánu s nami.

 

Ako dôkaz tejto lásky je zjavenie Kráľovnej Pokoja (Panny Márie) v Medjugorí, ktorá sa zjavuje niekedy aj s Ježišom Kristom a so Svätými z nebeského kráľovstva,

 pričom spoločne žiadajú všetkých ľudí sa modliť za uzdravenie ...

Toto pozvanie nie je len ľudským zbožným želaním alebo netýka sa výhradne len vyvolených duší ako sú vizionári alebo zasvätené osoby v celibáte, poprípade miestnych obyvateľov Medjugoria ako keby sa to týkalo len pre určitý minulý čas, ale toto pozvanie pretrváva každý deň týkajúc sa nie len každého Božieho Dieťaťa, ale dokonca aj svätých duší v nebeskom kráľovstve a

jeden z dôvodov je aj takýto:

Tak ako je nevyhnutná každodenná obeta (svätá omša), tak je potrebné sa modliť aj za uzdravenie chorých a keďže anjeli a svätí z nebeského kráľovstva sú účastní na každodennej svätej omši,

takisto sú prítomní aj na modlitbách za uzdravenie ako príklad svojej svätosti pre nás:

Pre lepšie vyrozumenie, aby sme vedeli ako anjeli a svätí sú prítomní na svätej omši, tak to môžeme nájsť v prílohe, kde sú zápisky stigmatizovanej: Catalina Rivas

ako opisuje svoje vízie Svätých na svätej omši.

 

 

 

 

 

A čo sa týka toho, že Boh so svojimi Svätými nás pozývajú na každodennú svätú omšu ako aj na modlitbu za uzdravenie, tak sa zamyslime nad životným programom, do ktorého nás pozývajú:

V Medjugorí až dodnes pretrváva v kostole sv.Jakuba takýto modlitbový program:

Panna Mária sa zjavuje v Medžugorí od 24.7.1981 až dodnes. Svedectvá ľudí žijúcich na tomto mieste Pokoja hovoria o tom, ako Boh cez Pannu Máriu uchránil Medžugorie od vojny.

Panna Mária – Kráľovná Pokoja – vyzývala ľudí k pôstu, zmiereniu, modlitbe a to 3 hodiny vo Večeradle s Pannou Máriou, aby boli uchránení pred vojnou, nešťastím a skazou. V tom čase toto posolstvo bolo pre väčšinu ľudí neuveriteľným, ale tí – ktorí prijali pozvanie Panny Márie – pomohli splniť jej prisľúbenie a tak počas vojny (v bývalej Juhoslávie) bolo Medžugorie uchránené.

Panna Mária sa naďalej zjavuje o 18:40 hod. (v letnom čase), počas modlitby svätého ruženca, aby nás pripravila na slávenie svätej omše. (Tento modlitbový program sa v Medžugorí uskutočňuje až dodnes.)

Panna Mária ako Kráľovná Pomoci sa zjavuje i na Slovensku v Dechticiach pri Trnave, kde nás pozýva a tento modlitbový program uzatvára zjavením o 20:40 hod. (v letnom čase), počas modlitby sv. ruženca, aby sme ostali vo vďačnosti za sv. omšu a za stretnutie sa s Ježišom.

 

 

 

 (12.3.1996 / Panna Mária / Dechtice – SR)

„Drahí anjeli, Panna Mária z Medžugoria,

 čaká na vás a modlí sa za vás u Ježiša Krista. Deti, chcem vám týmto povedať, že či sa zjavujem v Dechticiach alebo v Medžugorí,

som tá istá Matka.

Preto buďte spojení s Ježišom Kristom

na každom mieste.“

 

 

 

„To nie je to moja zásluha. To je dielo Matky Božej,

ako nás ubezpečuje vo Fatime a v Medžugorí ...“

(11.11.1998 / Pápež: Ján Pavol II.)

*       *       *

 

 

„Večer sa všetci zhromažďujte okolo Eucharistického Ježiša, slávnostne vystaveného na oltári,

na hodinu adorácie a zmierenia.“

(8.2.1990 ( Panna Mária – Don Stefano Gobbi / MKH)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

21-22:00 / 19-20:00 / Adorácia + Svätý ruženec

 

 

 „Drahé Deti ! Chcem, aby ste boli vždy pripravené na stretnutie s Ježišom na svätej omši. Preto, drahé dietky, vám hovorím, aby ste sa pripravovali na svätú omšu. Želám si, aby ste postupovali takto:

Pred svätou omšou sa pomodlite radostný a bolestný ruženec. Po svätých ružencoch sa pomodlite litánie. Na svätej omši buďte prítomné duchom a telom. Po svätej omši nech nasleduje modlitba 1x Verím v Boha ..., 7x Otče náš ..., 7x Zdravas Mária ..., 7x Sláva Otcu ..., potom modlitba za chorých. Ak máte sväté predmety, nech sú kňazom požehnané. A potom nech nasleduje slávnostný ruženec !

Deti, tento posledný ruženec je vďakyvzdanie za svätú omšu a za stretnutie sa s Ježišom. Drahé deti, preto prijmite toto pozvanie. S Bohom, drahé deti, milujem vás.“

(18.4.1996 / Panna Mária / Dechtice – Slovensko)

 

***

Drahé Božie Deti –bratia a sestry ... v Božej Rodine (Ef 2,19)

Ako vidíte pozvanie do Večeradla modlitby, kde sa máme modliť zhruba 3 hodiny s účasťou na svätých ružencoch, svätej omši ako aj na modlitbe za uzdravenie - nie je len ľudským zbožným prianím, ale predovšetkým pozvaním všetkých Svätých ako aj samotného Boha Stvoriteľa. A toto je veľmi dôležité, aby sme vedeli, aký má Boh s nami plán a prijali pozvanie k modlitbe za uzdravenie.

Poznať pravdu o tomto pozvaní je aj preto veľmi dôležité, aby sme my ľudia ako „krehké nádoby“ sa nenechali napĺňať falošnými zjaveniami alebo ľudskými, či diabolskými nápadmi, ktoré nás lákajú v tento posvätný čas k zábave, športu, turistike, televízie-PC-kino, ... a dokonca aj k zbožným pobožnostiam, ktoré sú dobré (Bohu milé), ale druhoradé.

Na prvom mieste je a musí byť presne taký program, aký nám Boh zjavil, pretože aj keď Boh vypočúva naše všelijaké modlitby, predsa keď On a Jeho Svätí sa zúčastňujú na modlitbách v čase na tom určených (ako už bolo hore napísané), tak predsa nebudeme im protirečiť

alebo ináč zostavovať každodenný program života

(ak máme možnosť ho naplniť presne tak, ako si to želajú)

!!!

 

A tak nepremárnime čas inou činnosťou ako nám bolo určené, najmä vo večerných hodinách:

Letný čas   / zimný čas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

21-22:00 / 19-20:00 / Adorácia (modlitba za uzdravenie) + Svätý ruženec

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

MODLITBA ZA UZDRAVENIE

2. časť

Drahí bratia a sestry ... táto modlitba je len jedna z mnohých modlitieb, ktoré sú vhodné použiť v hodine na to určenej (ako aj v inom čase), ale keďže ešte nemám to poznanie ako presne a úplne sa modlia v nebeskom kráľovstve, tak aj celú túto modlitbu považujte len z časti za identickú, pretože niektoré modlitby v nej sú tie, ktoré sa modlia v Božom kráľovstve a v tom čase, ale zostatok je doplnené z vnuknutí, ktoré mi boli dané.

Začiatok modlitby: 21:15 / 19:15 / Modlitba uzdravenia ducha

V mene Ježiša Krista sa zriekam ...

HLAVNÝCH HRIECHOV – pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, obžerstvo, lenivosť, duchovná znechutenosť.

Zriekam sa ... ŤAŽKÝCH HRIECHOV, ktoré vedú do večného zatratenia (Peklo)) – vražda, hýrenie (sexuálna zvrátenosť), utláčanie ľudu, cudzinca, vdovy a siroty; nespravodlivosť voči námedznému robotníkovi, klamstvo, nenávisť, smilstvo a cudzoložstvo, rúhanie, svätokrádež, modloslužba, čary, nepriateľstvá, opilstvo (drogy) ... nedodržiavanie cirkevných sviatkov a prikázaní ...

Zriekam sa ... VŠEDNÝCH HRIECHOV, ktoré vedú do očisťujúceho utrpenia (Očistec) – ľahostajnosť (voči pravým zjaveniam-proroctvá a Božie Slovo), nadarmo spomínané sväté mená, vysmievanie, ohováranie, neposlušnosť (voči rodičom, predstaveným, pápežovi), pohoršovanie (neslušné obliekanie, škodlivé stravovanie, nesprávne užívanie komunikačných prostriedkov- hudba, filmy, literatúra), nepostiť sa, zanedbávanie modlitby ...

Zriekam sa ... PADLÝCH ANJELOV – Lucifer (satan, diabol) – zlí duchovia a ich pokušenia ... falošné zjavenia a proroci; satanizmus, mágia (čierna, biela) veštenie (horoskopy), ateizmus (komunizmus), slobodomurárstvo(falošné náboženstvá, cirkvi a sekty)...

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

 

Modlitba uzdravenia duše (21:20 / 19:20)

Pane, Ježišu Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami!

S pokorným a kajúcim srdcom padáme na tvár pred tebou, Ježiš;

aby sme verejne odprosili tvoje Srdce za všetky hriechy spoločenského a verejného života.

 

1.       Odprosujeme ťa za falošné prísahy a svätokrádeže

Odpovedzme spoločne:

„Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami!“

2.       Odprosujeme ťa za tých, čo znevažujú a potupujú tvojich služobníkov

                                                           a správcov Božích tajomstiev.

3.       ...., čo sa prehrešujú proti cirkevným a svetským predstaveným.

4.       ..., čo odpadli od viery a zarmútili teba i tvoju nevestu Cirkev.

5.       ..., čo ničia vieru v ľudských srdciach a bojujú proti Cirkvi a viere.

6.       ..., za zneužívanie občianských práv a neplnenie povinností.

7.       ...,za nemravnosť, bezbožnosť a násilie šírené v tlači, v televízii a v rozhlase.

8.       ..., za všetkých, čo ničia ľudský život v lone matky.

9.       ..., čo užívajú drogy a ničia si životy.

10.   ..., za všetky naše hriechy a viny.

 

Odpovedzme spoločne:

                                      Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami!“

Pán, Ježiš – prosíme ťa, za dar odpustenia a uzdravenie ľudskej duše.

 

... milované Božie Dieťa ...

Spomeň, ako si nemohlo odpustiť Bohu, že musíš trpieť pre Boží plán s tebou.

(chvíľa ticha...)

Nehnevaj sa už na Boha a spoločne volaj: „Odpúšťam!“

... spomeň ako si nemohlo odpustiť blížnym, ktorí ti ublížili (až do štvrtého pokolenia).

(chvíľa ticha...)

Nehnevaj sa na nich a spoločne volaj: „Odpúšťam!“

... spomeň, ako si nemohlo odpustiť sebe, že neplníš Boží plán, podľa Jeho vôle.

(chvíľa ticha...)

Nehnevaj sa na seba a spoločne volaj: „Odpúšťam!“

 

Ďakujem ti, Ježiš – za dar odpustenia a uzdravenia, prijmi našu vďaku piesňou chvál.

(chvíľka pre krátku pieseň chvál)

 

 

 

 

 

Modlitba uzdravenia tela (21:25 / 19:25)

Všemohúci Boh Otec-Syn-Duch Svätý (Stvoriteľ všetkého stvorenia),  pohliadni na svoje deti. Ďakujeme ti za dar života a telo, že si nás stvoril takých, akí sme ...

Odovzdávame ti naše choré údy, bolesti hlavy, ruky, nohy, srdca, pľúc i žalúdka ...

Ty si najlepší Lekár! Ty vieš najlepšie, čo potrebujú tvoje deti a preto odovzdávame do tvojich rúk všetkých trpiacich na rakovinu, AIDS, malomocenstvo, chromých, hluchých, slepých, nemých a iné choroby.

Teraz, v tichosti povedz nášmu nebeskému Otcovi ďalšie choroby svoje i ostatných ľudí.

(chvíľa ticha...)

Prosíme ťa, milujúci Otec, pomôž nám prijať ich s radosťou, vďačnosťou ako kríž života a obetovať ich z lásky, aby sa splnil tvoj plán s nami.

Volajme spoločne: „Prosíme ťa, vyslyš nás!“

Milosrdný Pán a Boh môj, v mene Ježiša Krista – z hĺbky tvojho Srdca a možností, prijmi našu prosbu: Prosíme ťa, uzdrav nás i choré údy tvojho (tajomného) Tela Kristovho (Cirkvi), aby to bolo na tvoju slávu a priviedlo nás k plneniu tvojej svätej vôle.

Volajme spoločne: „Prosíme ťa, vyslyš nás!“

Ďakujeme ti, Najsvätejšia Trojica - za naše telo, že môžeme znášať choroby (bolesti a utrpenie) s láskou a radosťou. Ďakujeme za uzdravenie a prosíme ťa, prijmi našu vďaku piesňou chvál.

(krátka a výstižná pieseň na chválu Božiu)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVOTNÝ  PROGRAM

3. časť

 

„Kristove slová: „Ak chceš byť dokonalý: choď, predaj čo máš a daj to chudobným ...“,

nás vedú do roviny evanjeliových rád chudoby, ktorá patrí k podstate rehoľného povolania a rehoľných sľubov. Tieto slová môžeme rovnako chápať širšie a zásadnejšie. Nazaretský Učiteľ vyzýva mladíka, aby sa zriekol životného programu, kde stojí na prvom mieste vlastníctvo a miesto toho prevzal iný program života,

v jeho strede stojí hodnota ľudskej osoby: „bytie“ s celou mu vlastné osobné presadenie transcendencie.“

(pápež: Ján Pavol II. / Redemptionis Donum č.4)

*          *          *

„... zanechajte všetko a zasväťte čas Bohu, potom vás Boh obdaruje a požehná.

Dietky! Nezabudnite, že váš život je pominuteľný ako jarný kvietok, ktorý je dnes nádherný a zajtra ho niet. Preto sa modlite tak, aby vaša modlitba i vaše odovzdanie Bohu boli ako smerovka na ceste. Tak vaše svedectvo nebude mať cenu iba pre vás, ale pre celú večnosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

(25.3.1988 ( Panna Mária / Medjugorie – BiH)

*         *         *

- Keď sa chiavarský arcibiskup Mons. Cavallero vrátil z Medžugoria, rozprával o tom svätému otcovi.

Pápež sa ho opýtal: „Medžugorie, vy tomu veríte?“

Biskup odpovedal: „Áno. A vy, svätý otče, tomu veríte?“

Svätý otec odpovedal: „Ci, credo, ci credo, ci credo!“ (Verím tomu ...)

 

 

 

 

 

 

letný       /   zimný čas 

00-01:00 / 23-24:00 / Osobná modlitba (na zač. dňa)

01-02:00 / 00-01:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

02-03:00 / 01-02:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

03-04:00 / 02-03:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

04-05:00 / 03-04:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

05-06:00 / 04-05:00 / Adorácia + Svätý ruženec

06-07:00 / 05-06:00 /

07-08:00 / 06-07:00 /

08-09:00 / 07-08:00 /

09-10:00 / 08-09:00 / Hodina Ducha Svätého

10-11:00 / 09-10:00 /

11-12:00 / 10-11:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

12-13:00 / 11-12:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

13-14:00 / 12-13:00 / Adorácia + Svätý ruženec

14-15:00 / 13-14:00 /

15-16:00 / 14-15:00 / Hodina Božieho milosrdenstva

16-17:00 / 15-16:00 /

17-18:00 / 16-17:00 /

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

20-21:00 / 19-20:00 / Adorácia + Svätý ruženec

21-22:00 / 20-21:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

22-23:00 / 21-22:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

23-24:00 / 22-23:00 / Osobná modlitba (na konci dňa)                                                                      

 

 „Drahé deti! I naďalej potrebujem vaše modlitby.

Pýtate sa: Prečo toľko modlitieb?

Rozhliadnite sa okolo seba, drahé deti, a uvidíte ako veľmi sa rozmohol hriech na tejto zemi.

 Preto sa modlite, aby Ježiš zvíťazil.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

(13.9.1984 / Panna Mária / Medjugorie – BiH)

*       *       *

 

VEČERADLO S   PANNOU MÁRIOU

„Objavujme vždy znovu a znovu svoje kňazstvo vo svetle Eucharistie! Pomáhajme znovu objavovať tento poklad našim komunitám pri každodennom celebrovaní

svätej omše a najmä pri tej slávnostnejšej

na nedeľných zhromaždeniach.“

(Pápež: Ján Pavol II. / „List z Večeradla“ č.15)

 

https://www.caritas.estranky.sk/clanky/-3-zivotny-program/vsetko-ma-svoj-cas-_kaz-3_1_

 

 

    

 

Modlitba za uzdravenie

1. časť

Úvod k modlitbe:

Modliť sa za uzdravenie je nielen výzvou Panny Márie – Matky Ježiša Krista a Matky všetkých národov – ako si to žiadala v Medjugorí (a na iných miestach zjavení), ale aj pozvaním samotným Ježišom Kristom a našim Pánom, ktorý ako Boh Stvoriteľ – v jednote s Božskou Osobou Otca a Ducha Svätého posiela svojich Svätých k ľuďom, a aby tak zjavil svoju svätú vôľu.

Takto napĺňa ľudské srdcia svojim Pokojom, ktoré dáva plnosť radosti a to nie len zo samotného poznania Božej vôle, ktoré má s nami, ale aj

 z uskutočňovania týchto posolstiev, ktoré sú súčasťou Božieho plánu s nami.

 

Ako dôkaz tejto lásky je zjavenie Kráľovnej Pokoja (Panny Márie) v Medjugorí, ktorá sa zjavuje niekedy aj s Ježišom Kristom a so Svätými z nebeského kráľovstva,

 pričom spoločne žiadajú všetkých ľudí sa modliť za uzdravenie ...

Toto pozvanie nie je len ľudským zbožným želaním alebo netýka sa výhradne len vyvolených duší ako sú vizionári alebo zasvätené osoby v celibáte, poprípade miestnych obyvateľov Medjugoria ako keby sa to týkalo len pre určitý minulý čas, ale toto pozvanie pretrváva každý deň týkajúc sa nie len každého Božieho Dieťaťa, ale dokonca aj svätých duší v nebeskom kráľovstve a

jeden z dôvodov je aj takýto:

Tak ako je nevyhnutná každodenná obeta (svätá omša), tak je potrebné sa modliť aj za uzdravenie chorých a keďže anjeli a svätí z nebeského kráľovstva sú účastní na každodennej svätej omši,

takisto sú prítomní aj na modlitbách za uzdravenie ako príklad svojej svätosti pre nás:

Pre lepšie vyrozumenie, aby sme vedeli ako anjeli a svätí sú prítomní na svätej omši, tak to môžeme nájsť v prílohe, kde sú zápisky stigmatizovanej: Catalina Rivas

ako opisuje svoje vízie Svätých na svätej omši.

 

 

 

 

 

A čo sa týka toho, že Boh so svojimi Svätými nás pozývajú na každodennú svätú omšu ako aj na modlitbu za uzdravenie, tak sa zamyslime nad životným programom, do ktorého nás pozývajú:

V Medjugorí až dodnes pretrváva v kostole sv.Jakuba takýto modlitbový program:

Panna Mária sa zjavuje v Medžugorí od 24.7.1981 až dodnes. Svedectvá ľudí žijúcich na tomto mieste Pokoja hovoria o tom, ako Boh cez Pannu Máriu uchránil Medžugorie od vojny.

Panna Mária – Kráľovná Pokoja – vyzývala ľudí k pôstu, zmiereniu, modlitbe a to 3 hodiny vo Večeradle s Pannou Máriou, aby boli uchránení pred vojnou, nešťastím a skazou. V tom čase toto posolstvo bolo pre väčšinu ľudí neuveriteľným, ale tí – ktorí prijali pozvanie Panny Márie – pomohli splniť jej prisľúbenie a tak počas vojny (v bývalej Juhoslávie) bolo Medžugorie uchránené.

Panna Mária sa naďalej zjavuje o 18:40 hod. (v letnom čase), počas modlitby svätého ruženca, aby nás pripravila na slávenie svätej omše. (Tento modlitbový program sa v Medžugorí uskutočňuje až dodnes.)

Panna Mária ako Kráľovná Pomoci sa zjavuje i na Slovensku v Dechticiach pri Trnave, kde nás pozýva a tento modlitbový program uzatvára zjavením o 20:40 hod. (v letnom čase), počas modlitby sv. ruženca, aby sme ostali vo vďačnosti za sv. omšu a za stretnutie sa s Ježišom.

 

 

 

 (12.3.1996 / Panna Mária / Dechtice – SR)

„Drahí anjeli, Panna Mária z Medžugoria,

 čaká na vás a modlí sa za vás u Ježiša Krista. Deti, chcem vám týmto povedať, že či sa zjavujem v Dechticiach alebo v Medžugorí,

som tá istá Matka.

Preto buďte spojení s Ježišom Kristom

na každom mieste.“

 

 

 

„To nie je to moja zásluha. To je dielo Matky Božej,

ako nás ubezpečuje vo Fatime a v Medžugorí ...“

(11.11.1998 / Pápež: Ján Pavol II.)

*       *       *

 

 

„Večer sa všetci zhromažďujte okolo Eucharistického Ježiša, slávnostne vystaveného na oltári,

na hodinu adorácie a zmierenia.“

(8.2.1990 ( Panna Mária – Don Stefano Gobbi / MKH)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

21-22:00 / 19-20:00 / Adorácia + Svätý ruženec

 

 

 „Drahé Deti ! Chcem, aby ste boli vždy pripravené na stretnutie s Ježišom na svätej omši. Preto, drahé dietky, vám hovorím, aby ste sa pripravovali na svätú omšu. Želám si, aby ste postupovali takto:

Pred svätou omšou sa pomodlite radostný a bolestný ruženec. Po svätých ružencoch sa pomodlite litánie. Na svätej omši buďte prítomné duchom a telom. Po svätej omši nech nasleduje modlitba 1x Verím v Boha ..., 7x Otče náš ..., 7x Zdravas Mária ..., 7x Sláva Otcu ..., potom modlitba za chorých. Ak máte sväté predmety, nech sú kňazom požehnané. A potom nech nasleduje slávnostný ruženec !

Deti, tento posledný ruženec je vďakyvzdanie za svätú omšu a za stretnutie sa s Ježišom. Drahé deti, preto prijmite toto pozvanie. S Bohom, drahé deti, milujem vás.“

(18.4.1996 / Panna Mária / Dechtice – Slovensko)

 

***

Drahé Božie Deti –bratia a sestry ... v Božej Rodine (Ef 2,19)

Ako vidíte pozvanie do Večeradla modlitby, kde sa máme modliť zhruba 3 hodiny s účasťou na svätých ružencoch, svätej omši ako aj na modlitbe za uzdravenie - nie je len ľudským zbožným prianím, ale predovšetkým pozvaním všetkých Svätých ako aj samotného Boha Stvoriteľa. A toto je veľmi dôležité, aby sme vedeli, aký má Boh s nami plán a prijali pozvanie k modlitbe za uzdravenie.

Poznať pravdu o tomto pozvaní je aj preto veľmi dôležité, aby sme my ľudia ako „krehké nádoby“ sa nenechali napĺňať falošnými zjaveniami alebo ľudskými, či diabolskými nápadmi, ktoré nás lákajú v tento posvätný čas k zábave, športu, turistike, televízie-PC-kino, ... a dokonca aj k zbožným pobožnostiam, ktoré sú dobré (Bohu milé), ale druhoradé.

Na prvom mieste je a musí byť presne taký program, aký nám Boh zjavil, pretože aj keď Boh vypočúva naše všelijaké modlitby, predsa keď On a Jeho Svätí sa zúčastňujú na modlitbách v čase na tom určených (ako už bolo hore napísané), tak predsa nebudeme im protirečiť

alebo ináč zostavovať každodenný program života

(ak máme možnosť ho naplniť presne tak, ako si to želajú)

!!!

 

A tak nepremárnime čas inou činnosťou ako nám bolo určené, najmä vo večerných hodinách:

Letný čas   / zimný čas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

21-22:00 / 19-20:00 / Adorácia (modlitba za uzdravenie) + Svätý ruženec

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

MODLITBA ZA UZDRAVENIE

2. časť

Drahí bratia a sestry ... táto modlitba je len jedna z mnohých modlitieb, ktoré sú vhodné použiť v hodine na to určenej (ako aj v inom čase), ale keďže ešte nemám to poznanie ako presne a úplne sa modlia v nebeskom kráľovstve, tak aj celú túto modlitbu považujte len z časti za identickú, pretože niektoré modlitby v nej sú tie, ktoré sa modlia v Božom kráľovstve a v tom čase, ale zostatok je doplnené z vnuknutí, ktoré mi boli dané.

Začiatok modlitby: 21:15 / 19:15 / Modlitba uzdravenia ducha

V mene Ježiša Krista sa zriekam ...

HLAVNÝCH HRIECHOV – pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, obžerstvo, lenivosť, duchovná znechutenosť.

Zriekam sa ... ŤAŽKÝCH HRIECHOV, ktoré vedú do večného zatratenia (Peklo)) – vražda, hýrenie (sexuálna zvrátenosť), utláčanie ľudu, cudzinca, vdovy a siroty; nespravodlivosť voči námedznému robotníkovi, klamstvo, nenávisť, smilstvo a cudzoložstvo, rúhanie, svätokrádež, modloslužba, čary, nepriateľstvá, opilstvo (drogy) ... nedodržiavanie cirkevných sviatkov a prikázaní ...

Zriekam sa ... VŠEDNÝCH HRIECHOV, ktoré vedú do očisťujúceho utrpenia (Očistec) – ľahostajnosť (voči pravým zjaveniam-proroctvá a Božie Slovo), nadarmo spomínané sväté mená, vysmievanie, ohováranie, neposlušnosť (voči rodičom, predstaveným, pápežovi), pohoršovanie (neslušné obliekanie, škodlivé stravovanie, nesprávne užívanie komunikačných prostriedkov- hudba, filmy, literatúra), nepostiť sa, zanedbávanie modlitby ...

Zriekam sa ... PADLÝCH ANJELOV – Lucifer (satan, diabol) – zlí duchovia a ich pokušenia ... falošné zjavenia a proroci; satanizmus, mágia (čierna, biela) veštenie (horoskopy), ateizmus (komunizmus), slobodomurárstvo(falošné náboženstvá, cirkvi a sekty)...

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

 

Modlitba uzdravenia duše (21:20 / 19:20)

Pane, Ježišu Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami!

S pokorným a kajúcim srdcom padáme na tvár pred tebou, Ježiš;

aby sme verejne odprosili tvoje Srdce za všetky hriechy spoločenského a verejného života.

 

1.       Odprosujeme ťa za falošné prísahy a svätokrádeže

Odpovedzme spoločne:

„Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami!“

2.       Odprosujeme ťa za tých, čo znevažujú a potupujú tvojich služobníkov

                                                           a správcov Božích tajomstiev.

3.       ...., čo sa prehrešujú proti cirkevným a svetským predstaveným.

4.       ..., čo odpadli od viery a zarmútili teba i tvoju nevestu Cirkev.

5.       ..., čo ničia vieru v ľudských srdciach a bojujú proti Cirkvi a viere.

6.       ..., za zneužívanie občianských práv a neplnenie povinností.

7.       ...,za nemravnosť, bezbožnosť a násilie šírené v tlači, v televízii a v rozhlase.

8.       ..., za všetkých, čo ničia ľudský život v lone matky.

9.       ..., čo užívajú drogy a ničia si životy.

10.   ..., za všetky naše hriechy a viny.

 

Odpovedzme spoločne:

                                      Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami!“

Pán, Ježiš – prosíme ťa, za dar odpustenia a uzdravenie ľudskej duše.

 

... milované Božie Dieťa ...

Spomeň, ako si nemohlo odpustiť Bohu, že musíš trpieť pre Boží plán s tebou.

(chvíľa ticha...)

Nehnevaj sa už na Boha a spoločne volaj: „Odpúšťam!“

... spomeň ako si nemohlo odpustiť blížnym, ktorí ti ublížili (až do štvrtého pokolenia).

(chvíľa ticha...)

Nehnevaj sa na nich a spoločne volaj: „Odpúšťam!“

... spomeň, ako si nemohlo odpustiť sebe, že neplníš Boží plán, podľa Jeho vôle.

(chvíľa ticha...)

Nehnevaj sa na seba a spoločne volaj: „Odpúšťam!“

 

Ďakujem ti, Ježiš – za dar odpustenia a uzdravenia, prijmi našu vďaku piesňou chvál.

(chvíľka pre krátku pieseň chvál)

 

 

 

 

 

Modlitba uzdravenia tela (21:25 / 19:25)

Všemohúci Boh Otec-Syn-Duch Svätý (Stvoriteľ všetkého stvorenia),  pohliadni na svoje deti. Ďakujeme ti za dar života a telo, že si nás stvoril takých, akí sme ...

Odovzdávame ti naše choré údy, bolesti hlavy, ruky, nohy, srdca, pľúc i žalúdka ...

Ty si najlepší Lekár! Ty vieš najlepšie, čo potrebujú tvoje deti a preto odovzdávame do tvojich rúk všetkých trpiacich na rakovinu, AIDS, malomocenstvo, chromých, hluchých, slepých, nemých a iné choroby.

Teraz, v tichosti povedz nášmu nebeskému Otcovi ďalšie choroby svoje i ostatných ľudí.

(chvíľa ticha...)

Prosíme ťa, milujúci Otec, pomôž nám prijať ich s radosťou, vďačnosťou ako kríž života a obetovať ich z lásky, aby sa splnil tvoj plán s nami.

Volajme spoločne: „Prosíme ťa, vyslyš nás!“

Milosrdný Pán a Boh môj, v mene Ježiša Krista – z hĺbky tvojho Srdca a možností, prijmi našu prosbu: Prosíme ťa, uzdrav nás i choré údy tvojho (tajomného) Tela Kristovho (Cirkvi), aby to bolo na tvoju slávu a priviedlo nás k plneniu tvojej svätej vôle.

Volajme spoločne: „Prosíme ťa, vyslyš nás!“

Ďakujeme ti, Najsvätejšia Trojica - za naše telo, že môžeme znášať choroby (bolesti a utrpenie) s láskou a radosťou. Ďakujeme za uzdravenie a prosíme ťa, prijmi našu vďaku piesňou chvál.

(krátka a výstižná pieseň na chválu Božiu)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVOTNÝ  PROGRAM

3. časť

 

„Kristove slová: „Ak chceš byť dokonalý: choď, predaj čo máš a daj to chudobným ...“,

nás vedú do roviny evanjeliových rád chudoby, ktorá patrí k podstate rehoľného povolania a rehoľných sľubov. Tieto slová môžeme rovnako chápať širšie a zásadnejšie. Nazaretský Učiteľ vyzýva mladíka, aby sa zriekol životného programu, kde stojí na prvom mieste vlastníctvo a miesto toho prevzal iný program života,

v jeho strede stojí hodnota ľudskej osoby: „bytie“ s celou mu vlastné osobné presadenie transcendencie.“

(pápež: Ján Pavol II. / Redemptionis Donum č.4)

*          *          *

„... zanechajte všetko a zasväťte čas Bohu, potom vás Boh obdaruje a požehná.

Dietky! Nezabudnite, že váš život je pominuteľný ako jarný kvietok, ktorý je dnes nádherný a zajtra ho niet. Preto sa modlite tak, aby vaša modlitba i vaše odovzdanie Bohu boli ako smerovka na ceste. Tak vaše svedectvo nebude mať cenu iba pre vás, ale pre celú večnosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

(25.3.1988 ( Panna Mária / Medjugorie – BiH)

*         *         *

- Keď sa chiavarský arcibiskup Mons. Cavallero vrátil z Medžugoria, rozprával o tom svätému otcovi.

Pápež sa ho opýtal: „Medžugorie, vy tomu veríte?“

Biskup odpovedal: „Áno. A vy, svätý otče, tomu veríte?“

Svätý otec odpovedal: „Ci, credo, ci credo, ci credo!“ (Verím tomu ...)

 

 

 

 

 

 

letný       /   zimný čas 

00-01:00 / 23-24:00 / Osobná modlitba (na zač. dňa)

01-02:00 / 00-01:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

02-03:00 / 01-02:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

03-04:00 / 02-03:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

04-05:00 / 03-04:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

05-06:00 / 04-05:00 / Adorácia + Svätý ruženec

06-07:00 / 05-06:00 /

07-08:00 / 06-07:00 /

08-09:00 / 07-08:00 /

09-10:00 / 08-09:00 / Hodina Ducha Svätého

10-11:00 / 09-10:00 /

11-12:00 / 10-11:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

12-13:00 / 11-12:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

13-14:00 / 12-13:00 / Adorácia + Svätý ruženec

14-15:00 / 13-14:00 /

15-16:00 / 14-15:00 / Hodina Božieho milosrdenstva

16-17:00 / 15-16:00 /

17-18:00 / 16-17:00 /

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

20-21:00 / 19-20:00 / Adorácia + Svätý ruženec

21-22:00 / 20-21:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

22-23:00 / 21-22:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

23-24:00 / 22-23:00 / Osobná modlitba (na konci dňa)                                                                      

 

 „Drahé deti! I naďalej potrebujem vaše modlitby.

Pýtate sa: Prečo toľko modlitieb?

Rozhliadnite sa okolo seba, drahé deti, a uvidíte ako veľmi sa rozmohol hriech na tejto zemi.

 Preto sa modlite, aby Ježiš zvíťazil.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

(13.9.1984 / Panna Mária / Medjugorie – BiH)

*       *       *

 

VEČERADLO S   PANNOU MÁRIOU

„Objavujme vždy znovu a znovu svoje kňazstvo vo svetle Eucharistie! Pomáhajme znovu objavovať tento poklad našim komunitám pri každodennom celebrovaní

svätej omše a najmä pri tej slávnostnejšej

na nedeľných zhromaždeniach.“

(Pápež: Ján Pavol II. / „List z Večeradla“ č.15)

 

https://www.caritas.estranky.sk/clanky/-3-zivotny-program/vsetko-ma-svoj-cas-_kaz-3_1_

 

 

    

 

Modlitba za uzdravenie

1. časť

Úvod k modlitbe:

Modliť sa za uzdravenie je nielen výzvou Panny Márie – Matky Ježiša Krista a Matky všetkých národov – ako si to žiadala v Medjugorí (a na iných miestach zjavení), ale aj pozvaním samotným Ježišom Kristom a našim Pánom, ktorý ako Boh Stvoriteľ – v jednote s Božskou Osobou Otca a Ducha Svätého posiela svojich Svätých k ľuďom, a aby tak zjavil svoju svätú vôľu.

Takto napĺňa ľudské srdcia svojim Pokojom, ktoré dáva plnosť radosti a to nie len zo samotného poznania Božej vôle, ktoré má s nami, ale aj

 z uskutočňovania týchto posolstiev, ktoré sú súčasťou Božieho plánu s nami.

 

Ako dôkaz tejto lásky je zjavenie Kráľovnej Pokoja (Panny Márie) v Medjugorí, ktorá sa zjavuje niekedy aj s Ježišom Kristom a so Svätými z nebeského kráľovstva,

 pričom spoločne žiadajú všetkých ľudí sa modliť za uzdravenie ...

Toto pozvanie nie je len ľudským zbožným želaním alebo netýka sa výhradne len vyvolených duší ako sú vizionári alebo zasvätené osoby v celibáte, poprípade miestnych obyvateľov Medjugoria ako keby sa to týkalo len pre určitý minulý čas, ale toto pozvanie pretrváva každý deň týkajúc sa nie len každého Božieho Dieťaťa, ale dokonca aj svätých duší v nebeskom kráľovstve a

jeden z dôvodov je aj takýto:

Tak ako je nevyhnutná každodenná obeta (svätá omša), tak je potrebné sa modliť aj za uzdravenie chorých a keďže anjeli a svätí z nebeského kráľovstva sú účastní na každodennej svätej omši,

takisto sú prítomní aj na modlitbách za uzdravenie ako príklad svojej svätosti pre nás:

Pre lepšie vyrozumenie, aby sme vedeli ako anjeli a svätí sú prítomní na svätej omši, tak to môžeme nájsť v prílohe, kde sú zápisky stigmatizovanej: Catalina Rivas

ako opisuje svoje vízie Svätých na svätej omši.

 

 

 

 

 

A čo sa týka toho, že Boh so svojimi Svätými nás pozývajú na každodennú svätú omšu ako aj na modlitbu za uzdravenie, tak sa zamyslime nad životným programom, do ktorého nás pozývajú:

V Medjugorí až dodnes pretrváva v kostole sv.Jakuba takýto modlitbový program:

Panna Mária sa zjavuje v Medžugorí od 24.7.1981 až dodnes. Svedectvá ľudí žijúcich na tomto mieste Pokoja hovoria o tom, ako Boh cez Pannu Máriu uchránil Medžugorie od vojny.

Panna Mária – Kráľovná Pokoja – vyzývala ľudí k pôstu, zmiereniu, modlitbe a to 3 hodiny vo Večeradle s Pannou Máriou, aby boli uchránení pred vojnou, nešťastím a skazou. V tom čase toto posolstvo bolo pre väčšinu ľudí neuveriteľným, ale tí – ktorí prijali pozvanie Panny Márie – pomohli splniť jej prisľúbenie a tak počas vojny (v bývalej Juhoslávie) bolo Medžugorie uchránené.

Panna Mária sa naďalej zjavuje o 18:40 hod. (v letnom čase), počas modlitby svätého ruženca, aby nás pripravila na slávenie svätej omše. (Tento modlitbový program sa v Medžugorí uskutočňuje až dodnes.)

Panna Mária ako Kráľovná Pomoci sa zjavuje i na Slovensku v Dechticiach pri Trnave, kde nás pozýva a tento modlitbový program uzatvára zjavením o 20:40 hod. (v letnom čase), počas modlitby sv. ruženca, aby sme ostali vo vďačnosti za sv. omšu a za stretnutie sa s Ježišom.

 

 

 

 (12.3.1996 / Panna Mária / Dechtice – SR)

„Drahí anjeli, Panna Mária z Medžugoria,

 čaká na vás a modlí sa za vás u Ježiša Krista. Deti, chcem vám týmto povedať, že či sa zjavujem v Dechticiach alebo v Medžugorí,

som tá istá Matka.

Preto buďte spojení s Ježišom Kristom

na každom mieste.“

 

 

 

„To nie je to moja zásluha. To je dielo Matky Božej,

ako nás ubezpečuje vo Fatime a v Medžugorí ...“

(11.11.1998 / Pápež: Ján Pavol II.)

*       *       *

 

 

„Večer sa všetci zhromažďujte okolo Eucharistického Ježiša, slávnostne vystaveného na oltári,

na hodinu adorácie a zmierenia.“

(8.2.1990 ( Panna Mária – Don Stefano Gobbi / MKH)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

21-22:00 / 19-20:00 / Adorácia + Svätý ruženec

 

 

 „Drahé Deti ! Chcem, aby ste boli vždy pripravené na stretnutie s Ježišom na svätej omši. Preto, drahé dietky, vám hovorím, aby ste sa pripravovali na svätú omšu. Želám si, aby ste postupovali takto:

Pred svätou omšou sa pomodlite radostný a bolestný ruženec. Po svätých ružencoch sa pomodlite litánie. Na svätej omši buďte prítomné duchom a telom. Po svätej omši nech nasleduje modlitba 1x Verím v Boha ..., 7x Otče náš ..., 7x Zdravas Mária ..., 7x Sláva Otcu ..., potom modlitba za chorých. Ak máte sväté predmety, nech sú kňazom požehnané. A potom nech nasleduje slávnostný ruženec !

Deti, tento posledný ruženec je vďakyvzdanie za svätú omšu a za stretnutie sa s Ježišom. Drahé deti, preto prijmite toto pozvanie. S Bohom, drahé deti, milujem vás.“

(18.4.1996 / Panna Mária / Dechtice – Slovensko)

 

***

Drahé Božie Deti –bratia a sestry ... v Božej Rodine (Ef 2,19)

Ako vidíte pozvanie do Večeradla modlitby, kde sa máme modliť zhruba 3 hodiny s účasťou na svätých ružencoch, svätej omši ako aj na modlitbe za uzdravenie - nie je len ľudským zbožným prianím, ale predovšetkým pozvaním všetkých Svätých ako aj samotného Boha Stvoriteľa. A toto je veľmi dôležité, aby sme vedeli, aký má Boh s nami plán a prijali pozvanie k modlitbe za uzdravenie.

Poznať pravdu o tomto pozvaní je aj preto veľmi dôležité, aby sme my ľudia ako „krehké nádoby“ sa nenechali napĺňať falošnými zjaveniami alebo ľudskými, či diabolskými nápadmi, ktoré nás lákajú v tento posvätný čas k zábave, športu, turistike, televízie-PC-kino, ... a dokonca aj k zbožným pobožnostiam, ktoré sú dobré (Bohu milé), ale druhoradé.

Na prvom mieste je a musí byť presne taký program, aký nám Boh zjavil, pretože aj keď Boh vypočúva naše všelijaké modlitby, predsa keď On a Jeho Svätí sa zúčastňujú na modlitbách v čase na tom určených (ako už bolo hore napísané), tak predsa nebudeme im protirečiť

alebo ináč zostavovať každodenný program života

(ak máme možnosť ho naplniť presne tak, ako si to želajú)

!!!

 

A tak nepremárnime čas inou činnosťou ako nám bolo určené, najmä vo večerných hodinách:

Letný čas   / zimný čas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

21-22:00 / 19-20:00 / Adorácia (modlitba za uzdravenie) + Svätý ruženec

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

MODLITBA ZA UZDRAVENIE

2. časť

Drahí bratia a sestry ... táto modlitba je len jedna z mnohých modlitieb, ktoré sú vhodné použiť v hodine na to určenej (ako aj v inom čase), ale keďže ešte nemám to poznanie ako presne a úplne sa modlia v nebeskom kráľovstve, tak aj celú túto modlitbu považujte len z časti za identickú, pretože niektoré modlitby v nej sú tie, ktoré sa modlia v Božom kráľovstve a v tom čase, ale zostatok je doplnené z vnuknutí, ktoré mi boli dané.

Začiatok modlitby: 21:15 / 19:15 / Modlitba uzdravenia ducha

V mene Ježiša Krista sa zriekam ...

HLAVNÝCH HRIECHOV – pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, obžerstvo, lenivosť, duchovná znechutenosť.

Zriekam sa ... ŤAŽKÝCH HRIECHOV, ktoré vedú do večného zatratenia (Peklo)) – vražda, hýrenie (sexuálna zvrátenosť), utláčanie ľudu, cudzinca, vdovy a siroty; nespravodlivosť voči námedznému robotníkovi, klamstvo, nenávisť, smilstvo a cudzoložstvo, rúhanie, svätokrádež, modloslužba, čary, nepriateľstvá, opilstvo (drogy) ... nedodržiavanie cirkevných sviatkov a prikázaní ...

Zriekam sa ... VŠEDNÝCH HRIECHOV, ktoré vedú do očisťujúceho utrpenia (Očistec) – ľahostajnosť (voči pravým zjaveniam-proroctvá a Božie Slovo), nadarmo spomínané sväté mená, vysmievanie, ohováranie, neposlušnosť (voči rodičom, predstaveným, pápežovi), pohoršovanie (neslušné obliekanie, škodlivé stravovanie, nesprávne užívanie komunikačných prostriedkov- hudba, filmy, literatúra), nepostiť sa, zanedbávanie modlitby ...

Zriekam sa ... PADLÝCH ANJELOV – Lucifer (satan, diabol) – zlí duchovia a ich pokušenia ... falošné zjavenia a proroci; satanizmus, mágia (čierna, biela) veštenie (horoskopy), ateizmus (komunizmus), slobodomurárstvo(falošné náboženstvá, cirkvi a sekty)...

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

 

Modlitba uzdravenia duše (21:20 / 19:20)

Pane, Ježišu Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami!

S pokorným a kajúcim srdcom padáme na tvár pred tebou, Ježiš;

aby sme verejne odprosili tvoje Srdce za všetky hriechy spoločenského a verejného života.

 

1.       Odprosujeme ťa za falošné prísahy a svätokrádeže

Odpovedzme spoločne:

„Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami!“

2.       Odprosujeme ťa za tých, čo znevažujú a potupujú tvojich služobníkov

                                                           a správcov Božích tajomstiev.

3.       ...., čo sa prehrešujú proti cirkevným a svetským predstaveným.

4.       ..., čo odpadli od viery a zarmútili teba i tvoju nevestu Cirkev.

5.       ..., čo ničia vieru v ľudských srdciach a bojujú proti Cirkvi a viere.

6.       ..., za zneužívanie občianských práv a neplnenie povinností.

7.       ...,za nemravnosť, bezbožnosť a násilie šírené v tlači, v televízii a v rozhlase.

8.       ..., za všetkých, čo ničia ľudský život v lone matky.

9.       ..., čo užívajú drogy a ničia si životy.

10.   ..., za všetky naše hriechy a viny.

 

Odpovedzme spoločne:

                                      Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami!“

Pán, Ježiš – prosíme ťa, za dar odpustenia a uzdravenie ľudskej duše.

 

... milované Božie Dieťa ...

Spomeň, ako si nemohlo odpustiť Bohu, že musíš trpieť pre Boží plán s tebou.

(chvíľa ticha...)

Nehnevaj sa už na Boha a spoločne volaj: „Odpúšťam!“

... spomeň ako si nemohlo odpustiť blížnym, ktorí ti ublížili (až do štvrtého pokolenia).

(chvíľa ticha...)

Nehnevaj sa na nich a spoločne volaj: „Odpúšťam!“

... spomeň, ako si nemohlo odpustiť sebe, že neplníš Boží plán, podľa Jeho vôle.

(chvíľa ticha...)

Nehnevaj sa na seba a spoločne volaj: „Odpúšťam!“

 

Ďakujem ti, Ježiš – za dar odpustenia a uzdravenia, prijmi našu vďaku piesňou chvál.

(chvíľka pre krátku pieseň chvál)

 

 

 

 

 

Modlitba uzdravenia tela (21:25 / 19:25)

Všemohúci Boh Otec-Syn-Duch Svätý (Stvoriteľ všetkého stvorenia),  pohliadni na svoje deti. Ďakujeme ti za dar života a telo, že si nás stvoril takých, akí sme ...

Odovzdávame ti naše c