Falošný preklad dokumentu Kongregácie pre náuku viery z r.2004 v prípade Vassula Ryden

16.03.2016 13:00

https://www.tlig.org/images/global/article/ratz380.jpg

Officiálny dokument Kongregácie pre náuku viery z r.2004 v prípade Vassuly Ryden

Doslovný preklad v českom jazyku:

www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/cdf2005/ratzletter/

 

CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI
10. července 2004

Prot N. 54/92-19631

Eminence/Excelence,

jak víte, v roce 1995 tato Kongregace publikovala Oznámení o dílech paní Vassuly Rydén. Na základě žádosti jmenované došlo následně k podrobné rozmluvě, jejímž závěrem je dopis (4.4.2002), který jmenovaná Vassula Rydén publikovala potom v posledním svazku "True Life in God" (Opravdový Život v Bohu) a ve kterém užitečně vyjasnila otázky kolem svého manželství stejně jako některé těžkosti, které uvádělo zmíněné Oznámení v souvislosti s jejími spisy a účastí na svátostech.

Protože ve Vaší zemi jsou rozšířeny její spisy, Dicasterium pokládalo za užitečné Vás o tom informovat. Zároveň je zapotřebí vyzvat katolické věřící, že pokud jde o účast v modlitebních skupinách ekumenického charakteru organizovaných paní Vassulou Rydén, je třeba řídit se dispozicemi diecézních biskupů.

Spolu s tímto sdělením posílám pozdrav v dokonalé úctě Vaší Eminenci/Excelenci.

Vaším Eminencím/Excelencím

Nejoddanější

(Podepsaný)

Joseph kard. Ratzinger
Prefect

 

***

 

Palazzo del S. Uffizio, 10 July 2004.

Prezidentom Episkopálnych konferencií Francúzska, Švajčiarska, Uruguaja, Filipín a Kanady.

Eminencie/Exelencie,

Ako viete, Kongregácia vydala v roku 1995 vyhlásenie ohľadne p. Vassuly Ryden. Napriek tomu a na jej požiadanie pokračoval vzájomný dialóg. Pani Ryden v rámci neho poskytla užitočné vysvetlenia ohľadne jej statusu , niektorých jej posolstiev ako aj jej prístupu k sviatostiam. .

Z dôvodov veľkej rozšírenosti jej posolstiev vo vašich krajinách to Kongregácia pokladá za užitočnú informáciu . Čo sa týka účasti na ekumenických modlitbách organizovaných p. Ryden, veriaci by mali sledovať dispozície diecéznych biskupov. Využívam túto príležitosť ubezpečiť Vás o mojej trvajúcej a hlbokej úcte.

(podpis)
Joseph Card. Ratzinger
Prefect

***
Prezentovanie listu od Kongregácie ako zmenu cirkevného postoja k Vassuliným posolstvám je skutočne nemiestne. Ďakujem, že túto informáciu prepošlete každému, kto číta posolstvá Vassuly Ryden.
Maria Laura Pio, Richard Salbato 15/03/2005

www.magnificat.sk/kauza-vassula-ryden-a-vyjadrenie-cirkvi/

 

Doslovný preklad z originálu talianského jazyka:

"Successivamente a seguito ..."

"Následne na žiadosť..."

 

Preklad v slovenskom jazyku z listu, ktorý napisal Richard Salbato   15/03/2005 sa prekladá takto:

"Napriek tomu a na jej požiadanie..."

 

Tu vidime rozdiel, kde v preklade u Richarda Salbatoa sa uvádza slovo: "Napriek tomu"

Preklad nie len že je nesprávny, ale uvádza čitateľa do omylu ako chápať rozhodnutie Kongregacie v pripade Vassuly Ryden.

Pretože v slovenčine, ak čitame nasledne slovo: "Napriek tomu", čitateľ má dojem, že osoba: Vasula Ryden konala doslovne povedané: "napriek" Kongregácii, čiže proti vôli Kongregácii, ako keby Kongregácia nič nežiadala od Vassuly, pričom vieme, že od nej žiadali vysvetlenie ohľadne niektorých jej prejavov. Aj z nasledujúcich slov prefekta Kongregáciue môžeme vidieť, že napokon jej vysvetlenia boli "užitočné". A po tomto preskúmaní ponecháva na miestnych biskupov ako v prípade ekumenických stretnutí (vedené Vassulou Ryden) budu využívať svoje dispozície.